<Macro: (,)>

Referencer

 

Love og bekendtgørelser, der omtaler anvendelse af desinfektionsmidler

 • Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr.702 af 24/06/2011
 • Bekendtgørelse af lov om hold af dyr LBK nr.814 af 14/07/2012

Forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme mv.

 • Veterinærdirektoratets retningslinjer for rensning og desinfektion af transportmidler m.v. RTL nr. 13010 af 02/01/1985
 • Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande BEK nr.515 af 23/06/1999
 • Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande BEK nr.601 af 19/07/1999
 • Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr BEK nr. 148 af 06/03/2001
 • Bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde BEK nr. 771 af 29/08/2001
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr BEK nr.774 af 29/08/2001
 • Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere) BEK nr.1022 af 12/12/2002
 • Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr.1310 af 14/12/2005
 • Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg BEK nr. 31 af 13/01/2010
 • Bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr. BEK nr.1305 af 29/11/2010
 • Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler m.v. til klovbærende dyr samt om afhentning af klovbærende dyr BEK nr.1312 af 30/11/2010
 • Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr BEK nr.54 af 26/01/2011
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. (BEK nr. 734 af 27/06/2011)
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter BEK nr.715 af 27/6/2012
 • Bekendtgørelse om praktiserende dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme BEK nr. 784 af 09/07/2012
 • Bekendtgørelse om eksport af fødevarer til tredjelande BEK nr.914 af 10/9/2012

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme hos produktionsdyr og heste

 • Instruks om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge på et slagteri INS nr. 13215 af 08/07/1985
 • Bekendtgørelse om ornesæd BEK nr.598 af 29/06/1992
 • Bekendtgørelse om TGE-virusinfektion hos svin BEK nr. 908 af 13/11/1992
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve BEK nr.999 af 14/12/1993
 • Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg BEK nr.1043 af 14/12/1994
 • Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra får og geder1 BEK nr.245 af 10/04/1995
 • Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr BEK nr.271 af 27/04/1995
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af svinepest BEK nr. 704 af 08/09/1997
  Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg BEK nr.305 af 03/05/2000
 • Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder BEK nr.739 af 21/08/2001
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af epizootisk hæmorrhagi hos hjorte BEK nr.135 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper BEK nr.136 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest BEK nr.138 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Lumpy skin disease BEK nr. 139 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Rift Valley fever BEK nr. 140 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin BEK nr.141 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis BEK nr.142 af 06/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest BEK nr.212 af 27/03/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest BEK nr.498 af 13/06/2003
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge) BEK nr.688 af 28/07/2003
 • Cirkulæreskrivelse om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger på et slagteri ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge eller svinepest CIR nr. 9172 af 31/03/2004
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge BEK nr. 1261 af 10/12/2004
 • Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg BEK nr.1270 af 13/12/2004
 • Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom BEK nr. 1264 af 12/12/2005
 • Bekendtgørelse om BVD hos kvæg BEK nr.28 af 19/01/2006
 • Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg BEK nr.29 af 19/01/2006
 • Bekendtgørelse om oksens ondartede lungesyge BEK nr. 1039 af 18/10/2006
 • Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis BEK nr. 1417 af 11/12/2007
 • Bekendtgørelse om brucellose hos svin BEK nr.205 af 28/03/2008
 • Bekendtgørelse om inseminering af heste BEK nr. 83 af 27/01/2010
 • Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin BEK nr.1329 af 30/11/2010
 • Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose BEK nr.1068 af 21/11/2011
 • Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. BEK nr.143 af 22/02/2012
 • Bekendtgørelse om Salmonella hos kvæg og svin m.v. BEK nr.404 af 08/05/2012

Sygdomme hos pelsdyr og kanin:

 • Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr. 1447 af 15/12/2009
 • Bekendtgørelse om hvalpesyge hos pelsdyr BEK nr. 836 af 19/10/1993
 • ANVISNING vedrørende rensning og desinfektion efter angreb af hvalpesyge ANV nr. 13010 af 01/01/1987
 • Meddelelse om importbetingelser for pelsdyr fra de øvrige EF-lande, de øvrige nordiske lande, samt USA og Canada MED nr. 13340 af 16/12/1985

Sygdomme hos fjerkræ:

 • Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle BEK nr. 192 af 25/03/1998
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner BEK nr.533 af 17/06/2002
 • Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle BEK nr.940 af 14/09/2006
 • Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab BEK nr. 943 af 14/09/2006
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease BEK nr.296 af 16/03/2007
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza BEK nr. 693 af 21/06/2007
 • Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr.1112 af 21/11/2008
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil BEK nr.1260 af 15/12/2008
 • Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis) BEK nr. 150 af 25/02/2009
 • Bekendtgørelse om hønsetyfus BEK nr. 151 af 25/02/2009
 •  Bekendtgørelse om fjerkrækolera (Pasteurella multocida) BEK nr. 152 af 25/02/2009
 • Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. BEK nr.1462 af 16/12/2009
 • Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ BEK nr. 1449 af 15/12/2009
 • Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ BEK nr. 1450 af 15/12/2009
 • Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. BEK nr. 1462 af 16/12/2009
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil BEK nr. 1463 af 16/12/2009
 • Bekendtgørelse om ornitose BEK nr.871 af 25/07/2011

Sygdomme hos fisk

 • Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v. CIR nr. 13320 af 27/08/1986
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder BEK nr.755 af 08/07/2008
 • Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer BEK nr.1218 af 12/12/2008
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf BEK nr.1219 af 12/12/2008
 • Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger og erstatning i forbindelse med udryddelse af egtvedsyge BEK nr.216 af 23/03/2009

Bier

 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier BEK nr.386 af 02/05/2011


Kød og kødprodukter

 • Meddelelse vedrørende rengøring og desinfektion af genbrugsmateriale MED nr. 13920 af 09/12/1993

Fødevarer

 • Bekendtgørelse om fødevarehygiejne BEK nr. 788 af 24/07/2008
 • Cirkulærer om returnering af animalske fødevarer CIR nr.9470 af 01/10/2012

Desinfektionsmidler generelt

 • Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. BEK nr. 411 af 27/05/2008
 • Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. VEJ nr. 9188 af 26/05/2008 
 • Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv. BEK nr.997 af 16/08/2010

 

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org