<Macro: (,)>

Evidensbaseret behandlingsvejledning til svin

Se vejledningen (excel) her: 

Behandlingsvejledningen til svin er evidensbaseret. Med det menes, at der for hver information i vejledningen er forsøgt fremskaffet dokumenteret viden for eller oplysning om baggrunden for vejledningens bedømmelse af en given behandling.

Samarbejdsparter
Behandlingsvejledningen er udarbejdet i samarbejde mellem DDD sektion svin, VIF, VSP, LF, KU-LIFE og DTU´s Veterinær – og Fødevareinstitut samt Fødevarestyrelsen.

Formålet
Behandlingsvejledningen er rettet til praktiserende dyrlæger, da de praktiserende dyrlæger er nøglepersoner i et fornuftigt brug af antibiotika til dyr. Formålet er, at give de praktiserende dyrlæger en let tilgængelig vejledning, som kan være med til at danne et grundlag for et fagligt fornuftigt valg af antibiotika til behandling af svin. Hensigten er, at sikre fødevaresikkerheden og de fremtidige behandlingsmuligheder for både dyr og mennesker.

Behandlingsvejledningen ændrer ikke ved dyrlægernes frie ordinationsret.

Hvordan bruges vejledningen?
Vejledningen består af følgende kolonner:

Sygdom

Agens

Antibiotikum

Adm.vej

Dosis og doseringsinterval

og

% følsomme

Klinisk dokumentation

PK organ

PK Serum

Human Betydning

Først angives sygdomme, agens (bakterier), antibiotikum og administrationsvej – dette er de ’fastlåste’ beskrivende kolonner.

Dernæst følger en kolonne med dosis og doseringsinterval, der er lavet som en rullemenu. Når vejledningen åbnes i elektronisk form, kan man ved tryk på ’’valg af præparat’’ få en oversigt over alle godkendte præparater for hver sygdom, agens og administrationsvej med angivelse af dosis og doseringsinterval. Ved hjælp af rullemenuen kan du for eksempel finde, det eller de præparater, som du normalt anvender og se deres bedømmelse i vejledningen; eller du kan gå efter et grønt præparat (se beskrivelse nedenfor) og se hvilke grønt markerede antibiotika og præparater, der findes i vejledningen for de enkelte sygdomme og agens.

Endeligt er der de 5 bedømmende kolonner i vejledningen. De bedømmer det pågældende antibiotikums evne til behandling af den sygdom med det/de agens ud fra både

  • en effektivitetsbetragtning bedømt ved dels procent følsomme isolater for hvert antibiotikum for den pågældende bakterie og dermed den veterinære resistens og dels ved den kliniske dokumentation samt
  • en pharmakokinetisk bedømmelse ved PK kolonnerne for organsystem og serum og endeligt
  • den resistens- og konsekvensmæssige bedømmelse af den humane betydning af anvendelse af dette antibiotikum til behandling af svin.

I disse bedømmende kolonner gælder, at den højeste score er den bedste. For % følsomhed er selve procenten angivet, for klinisk dokumentation er scoren 1 eller 2, mens den er fra 1 til 5 for kolonnerne med pharmakokinetik og human betydning.

For alle 5 bedømmende kolonner er der et særskilt regneark i vejledningen med baggrundsdata til evidens for den bedømmelse, der ses i arket med selve vejledningen.

Rød, gul eller grøn
For at gøre vejledningen nem at bruge, er hver behandling indenfor de forskellige sygdomsgrupper og antibiotika angivet med 3 farver: rød, gul eller grøn.

Illustration Pk850

De markeret med rødt er behandlinger, der er problematiske at anvende og helst bør undgås. De er problematiske pga. en dårlig score i en eller flere at de 5 bedømmende kolonner. Eksempelvis en dårlig procent følsomme isolater for pågældende antibiotikum og agens, eller fordi der er særlige regler for deres anvendelse, som eksempelvis for fluorokinoloner, der kun må anvendes ifølge særlige regler fra FVST eller cephalosporiner, der er omfattet af Landbrug og Fødevarers stop for anvendelse.

De markeret med gult kan anvendes, men der bør hellere vælges et grønt markeret antibiotikum, der har en højere score i en af de bedømmende kolonner, eksempelvis en bedre følsomhed eller pharmakokinetisk score.

De markeret med grønt er de stoffer, som vejledningen anbefaler, at der bruges til behandling af svin.

Der gøres opmærksom på, at der for alle kombinationer af sygdomme og agens altid er flere grønt markerede antibiotika i vejledningen og det derfor altid er muligt at vælge et grønt markeret antibiotikum og produkt, der således både er effektivt til behandling af svin, pharmakokinetisk fornuftigt og uden negativ betydning for den humane anvendelse.

Baggrundsark
For hver bedømmende kolonne er der et baggrundsark, der viser den evidensbaserede dokumentation/baggrund for den bedømmelse, der er givet.

I baggrundsarket for % følsomme indgår der bl.a. antal undersøgte og procent følsomme isolater for hvert antibiotikum for den pågældende bakterie. Man kan bruge dette baggrunds ark til at se basis for den angivne procent følsomhed til ens egen vurdering af, hvor godt dette antibiotikum er til at ramme de bakterier, der er agens for den sygdom. Endvidere fremgår MIC50 og 90 af baggrundsarket. Arket er baseret på udtræk fra Veterinærinstituttets og Fødevareinstituttets laboratoriedatabase, og viser fordelinger af målte MIC-værdier for forskellige antibiotika på specifikke bakterier fra svin. Der er angivet breakpoints for henholdsvis resistens og intermediær følsomhed. Procent af MIC-værdier er markeret for følsomhed, intermediær og resistens med baggrundsfarverne grøn, gul og orange. De akkumulerede summer indenfor antibiotika fremgår. MIC50 og MIC90 angiver de MIC-værdier, hvor mindst 50% og 90% af isolaterne vil have MIC mindre end eller lig med disse værdier.

I baggrundsarket for pharmakokinetik kolonnerne (PK), fremgår det bl.a. hvilken koncentration, der kan forventes i relevante organer og serum ved given dosis.
I PK udregning anvendes både MIC50 fra % følsomme baggrunds arket og MICkill for kombinationen af agens og antibiotikum. MICkill, angiver hvor 80 % af doseringsintervallet er dækket af en koncentration, der er over MIC50. PK score er MICkill/MIC50
Baggrundsarket for human betydning består af en beskrivelse af proceduren for kolonnen samt en risikoprofilering af de forskellige antibiotika grupper i forhold til betydningen for behandling af mennesker. For hver antibiotikagruppe er det vurderet, hvorvidt sandsynligheden for selektion, eksponering af mennesker og konsekvens for mennesker er meget høj (MH), høj (H), middel (M), lav (L), eller eventuel meget lav (ML). Baseret på dette, er der foretaget en samlet vurdering, hvor den forventede konsekvens for menneskers sundhed er vurderet.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org