<Macro: (,)>

 

Forgiftninger hos husdyr

 Søg på fx dyreart eller symptom med Ctrl. B eller Ctrl. F 

 

 

Introduktion

En forgiftning kan defineres som en »ødelæggende fysiologisk effekt på et levende dyr«. Forgiftningen sker efter oral optagelse, inhalation, hudkontakt eller gennem anden eksponering (f. eks. via øjne, mælkekirtler, uterus eller injektion). Årsager til forgiftninger kan være lægemidler, kemikalier (herunder tungmetaller), pesticider (herunder fungicider, herbicider, insekticider, molluskicider (sneglemidler) og rodenticider), gasser/dampe og husholdningsmidler (for eksempel salt, klor og ammoniak). For husdyr gælder endvidere at fortæring af giftige planter kan medføre en toksisk effekt. En forgiftning kan enten være akut eller kronisk.

Yderligere informationer kan findes i the Merck Veterinary Manual: http://www.merckmanuals.com/vet/index.html 
 

Generel behandling af forgiftningstilfælde

Behandling af forgiftningstilfælde omfatter 3 principper:

1. Fjernelse af giften
2. Symptomatisk/støttende behandling
3. Specifik behandling med antidot

 Ad 1) Fjernelse af giften
Topical forgiftning
Ved topical forgiftning vaskes dyret grundigt med sæbe eller med mild sodaopløsning (2%). Fjernelse (klipning) af hår eller uld kan være nødvendigt.

Tømning af mave-tarmkanal
Emetika kan anvendes indenfor de første 2-3 timer efter optagelse af giftstof.
Emetika: Xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (2 mg/kg).
Brug aldrig emetika hvis dyret har optaget ætsende stoffer.
Vær forsigtig med emetika hvis dyret har kramper eller respirationsbesvær.

Ventrikelskylning
Ventrikelskylning kan anvendes inden for de første 2-4 timer efter optagelse af giftstof.
Brug 10 ml/kg af en isotonisk natriumchlorid (eller isotonisk natriumbicarbonat) opløsning. Gentag proceduren indtil retur-skyllet er klart.

Afføringsmidler
Natriumsulfat, magnesiumsulfat: små dyr 2-25 g, store dyr 100-200 g.
Paraffinolie: små dyr 2-15 ml, store dyr op til 1 L

Neutraliserende midler
Hvis et giftstof ikke kan fjernes fysisk, kan aktivt kul forebygge yderligere optagelse af stoffet. Aktivt kul gives indenfor 24 timer efter optagelse af giftstoffet og inden evt. indgivelse af emetika. Dyr gives 1-2g aktivt kul/kg.

Ad 2) Støttende behandling
Støttende behandling kan være nødvendig indtil giftstoffet er metaboliseret eller udskilt. En støttende behandling kan omfatte chok behandling, støtte til hjerte/respiration, væske/elektrolyt-behandling, krampebehandling og smertebehandling.

Renal elimination
5% glukose langsomt iv. Små dyr 5-20 ml/kg/døgn. Store dyr 2-5 ml/kg/døgn
10% glukose langsomt iv. Små dyr 1-2 ml/kg/døgn. Store dyr 0.5-1 ml/kg/døgn
10% mannitol langsomt iv. Små dyr 2 ml/kg/døgn. Store dyr 1-2 ml/kg/døgn
Furosemid IM eller IV. Små dyr 2.5-5 mg/kg. Store dyr 0.5-1 mg/kg

Ad 3) Specifik behandling med antidot
Hvor muligt, er specifikke antidoter angivet ved hvert enkelt giftstof.

Liste over hyppigst forekommende forgiftninger hos husdyr i Danmark. Listen er sandsynligvis ikke udtømmende, da der ikke findes opgørelser over forgiftninger:

Hund:
• Medicin (human medicin samt forkert medicinering i hjemmet af hunden)
• Rottegift
• Sneglegift (metaldehyd)
• Insektgift (organophosfater)
• Kølervæske (ethylenglycol)
• Tungmetaller
• Alkohol
• Giftige planter
• Nydelsesmidler - kaffe, te, tobak
• Chokolade

Kat:
• Håndkøbsmedicin (f.eks. paracetamol)
• Potteplanter (f.eks liljer, tulipaner)
• Insekticider
• Rengøringsmidler
• Fødevarer (tyggegummi, chokolade, løg mm.)
• Generelle kemikalier
• Rottegift

Svin:
• Mycotoxiner
• Vand (beskidt drikketrug)
• Planter (Vår-Brandbæger, sort natskygge, benbræk, prikbladet perikum)
• Blåstensforgiftning/kobberforgiftning
• Selenforgiftning
• Zinkforgiftning

Kvæg:
Forgiftninger hos kvæg opstår som regel fra planter. Følgende planter er kendte i Danmark:
• Ager-Ranunkel
• Bidende-Ranunkel
• Bjørneklo
• Engbrandbæger
• Gaffel-Vortemælk
• Gifttyde
• Knold-Ranunkel
• Kærpadderok
• Skarntyde
• Skærm-Vortemælk
• Sort natskygge
• Vårbrandbæger

Heste:
Forgiftninger hos heste opstår som regel fra planter. Det mest almindelige er, at hestene kan finde på at æde giftige planter på grund af manglende græs på markerne.

• Anemoner
• Brandbæger
• Buksbom
• Egeblade/agern
• Liljekonvaller
• Rhododendron
• Skarntyde
• Taks

Fjerkræ:
For fjerkræ i lukkede staldsystemer ses forgiftninger på grund af:
• Coccidiostater
• Sulfonamider
• Mycotoxiner
• Salt i foderet
• Ammoniak

Fjerkræ med adgang til udendørsarealer kan tillige forgiftes af følgende planter:
• Sort natskygge
• Klematis
• De fleste iris
• Kartoffelspirer (natskygge)
• Brandbæger
• Rhododendron
• Svampe
• Bredbladet Perikon

Liste over kemiske forbindelser, planter og fodermidler/fødevarer, der kan forårsage forgiftninger hos husdyr

Listen og den efterfølgende tekst er inddelt i tre hovedgrupper:

• Kemikalier – bekæmpelsesmidler og andre kemikalier
• Planter
• Fodermidler/fødevarer

Kemikalier
På Miljøstyrelsens hjemmeside, findes en oversigt over tilladte kemikalier:

Her er en liste over de mest almindelige kemikalier:

Fungicider
organisk kviksølv

Herbicider
2,4 D
dinitrofenolherbicider
diquat
MCPA
paraquat

Insektcider
Carbamater
aldicarb
butocarboxim
carbaryl
carbofuran
ethiofencarb
furathiocarb
mercaptodimethur
methomyl
oxamyl
pirimicarb
propamocarb
propetamphos
propoxur
pyrazophos

Organiske fosforsyreforbindelser
azinphos-methyl
chlorfenvinphos
chlorpyriphos
diazinon
dichlorvos
dimethoat
etrimfos
fenitrothion
jodfenphos
malathion
methylparathion
metrifonat (trichlorfon)
mevinphos
oxydemethon-methyl
parathion
phosalon
phosphamidon
phoxim
tetrachlorvinphos
tolclofos methyl

Organiske klorholdige forbindelser
lindan
DDT
endosulfan
methoxyklor
methylbromid

Pyrethroider
cypermethrin
permethrin

Muloskicider
metaldehyd

Rodenticider - koagulationshæmmende
brodifacoum
bromadialon
coumatetralyl
difenacoum
flocoumafen
warfarin (forbudt i Dk??)

Andre rodenticider
aluminiumphosphid
calciferol (vitamin D2)
cholecalciferol (vitamin D3)
crimidin
stryknin
thallium

Andre kemikalier/stoffer
ammoniumsalte
arsen
bly
chlorat, hyppochlorit
dichlorpropen
ethylenglykol
fluor
kobber
kviksølv
metaldehyd
nitrat, nitrit
polybromerede bifenyler
svovlbrinte

Giftige planter
En gennemgang af en række planter som kan forårsage forgiftninger kan ses på:

Landbrugsinfo.dk om giftige planter

Her er medtaget de mest almindelige:

ager- og kær-padderok
agern
benbræk
bidende ranunkel
engbrandbæger
ergotalkaloider, meldrøje
gifttyde
kæmpe bjørneklo
liljekonval
natskygge
prikbladet perikon
rhododendron
skarntyde
taks
vårbrandbæger
ørnebregne

Fødevarer og fodermidler
De mest almindeligt forekommende fødevarer og fodermidler som kan forårsage forgiftninger er medtaget i følgende liste:

allysennepsolie
chokolade
cyanbrinte, cyanid
gossipol
jern
kobber
monensin
mykotoksiner
oxalsyre
ricin
salinomycin
salt (NaCl)
selen
sulfonamider
urinstof
zink
 

Detaljeret beskrivelse af kemikalier

2, 4-D (2,4-diklorfenoxy-eddikesyre)

Kilder: Herbicid
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 375-400 mg/kg, hund 100-800 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles fortrinsvis uomdannet i urinen
Virkningsmekanisme: Irritativ. Ændre smagen af toksiske planter
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, diarré, apati, ataksi, kramper. Hos kvæg vomatoni
Obduktion: Uspecifik, kongestion i GI, lever- og nyredegeneration
Behandling: Symptomatisk. Diuretika

MCPA (Metaxon)
Kilder: Herbicid, handelsprodukterne Metaxon m.fl. har blandt andet en godkendelse til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran og nobilis til juletræer og pyntegrønt samt i løvtræskulturer og læhegn.
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 700-1500 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles fortrinsvis uomdannet i urinen
Virkningsmekanisme: Irritativ. Ændre smagen af toksiske planter.
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, diarré, apati, ataksi, kramper. Hos kvæg vomatoni
Obduktion: Uspecifik, kongestion i GI, lever- og nyredegeneration
Behandling: Symptomatisk. Diuretika

Aldicarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 0,9-1 mg/kg. Dermalt: rotte 400-3200 mg/kg, kaninunger 5 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Aluminiumfosfid
Kilder: Rodenticid mod mosegrise og muldvarpe
Form: Pulver, afgiver PH3 (gas) i surt miljø
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20-40 mg/kg, hund og kat 200-300 mg/kg, kaniner 200-300 mg/kg, høns 60 mg/kg
Virkningsmekanisme: Frigørelse af PH3 i ventriklen. Lokalirriterende i mavetarmkanalen
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning (blodig) kolik, tromme-syge, dyspnø, ataksi, kramper, koma
Obduktion: Lungeødem, hæmolyse, gastroenteritis, karbidlugt ved åbning af mavetarmkanalen, leverdegeneration
Analyse: Ventrikelindhold, opkast
Behandling: Symptomatisk. Brækning kan fremkaldes med xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (2 mg/kg SC). Maveskylning med 5% natriumbikarbonat, eller 1-2% kobbersulfat (binder PH3)

Ammoniumsalte
Kilder: Kunstgødning
Form: NH4Cl, (NH4)2SO4
Species: Alle
Letal dosis: PO: Kvæg 1-3 mg/kg, hest 1.5 mg/kg
Akutte symptomer: Kolik, dyspnø, uro, koma
Klinisk kemi: Acidose
Behandling: Eddikesyre, 5% PO. Hest og kvæg 2-4 l. Får og svin 0,5 l. Evt. natriumbikarbonat IV 1.4%, 1-2 l pr. dyr. Evt. barbiturat

Arsen
Kilder: Trykimprægnering, savsmuld
Form: Arsentrioxyd, arsenik (As2O3), natrium og kalium arsenit (Na3AsO3, K3AsO3), thioarsenit (Na3AsS3, K3AsS3)
Species: Alle
Letal dosis: Arsentrioxyd: hest 10-40 g, kvæg 10-40 g, får 3-10 g, svin 0,5-1 g, hund 0,1-0,5 g. Arsenit: hest 1-4 g, kvæg 1-4 g, får 0,2-0,5 g, svin 50-1000 mg, hund 50-150 mg
Omsætning: Arsenit akkumuleres i lever og nyrer. Passerer placenta. Udskilles via nyrer, galde, fæces, mælk, spyt og sved
Virkningsmekanisme: Arsenit binder sig til cellernes thiolgrupper og hæmmer essentielle enzymer (co-enzym A og enzymer, der medvirker i glycolyse og citronsyrecyklus)
Akutte symptomer: Kolik, salivation, brækning (hvidløgslugt) blodig diarré, depression, kredsløbskollaps
Kroniske symptomer: Afmagring, diarré, polyneurit
Obduktion: Ødemer, blødninger, nekroser i mavetarmkanalen. Blodigt, risvællingagtigt tarmindhold
Histologi: Lever- og nyredegeneration
Analyse: Arsen koncentration i lever og nyre > 7 ppm ( normalt < 1 ppm). I maveindhold 2-100 ppm
Behandling: Specifik: Dimercaprol, 2-3 mg/kg IM hver 4 time i 2 døgn. Væsketerapi, salinske afføringsmidler, aktiveret kul, magnesiumoxyd og store mængder vand PO. Hos hest og kvæg kan forsøges med natrium thiosulfat 10%, 15 mg/kg IV

Azinfos-methyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 10 mg/kg, marsvin 80 mg/kg. Dermalt: rotte 90-220 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt. Omsættes til mono-desmethyl-forbindelser og benzazimid. 70% udskilles renalt, resten fæcalt. 95% af dosis er udskilt efter 2 dage
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære, muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Bly
Kilder: Maling, akkumulatorer, blyrør, blykabler, hagl (absorberes kun efter oral optagelse)
Species: Især kvæg og hund
Omsætning: Cirka 2% af det optagne bly absorberes fra mave-tarmkanalen. Drøvtyggere absorberer mere end én-mavede. Udskilles langsomt med galde, fæces, urin og mælk
Virkningsmekanisme: Demyelinisering af nerveceller, kortere levetid for erytrocytter, nedsat hæmosyntese
Akutte symptomer: Abnorm brølen, ataksi, tyggekramper, fråde, tvangsbevægelser, høj benløftning, går i ring, kramper, blindhed, aggression, kolaps
Kroniske symptomer (sjældent): anæmi, afmagring, muskelatrofi, kolik, forstoppelse, nedstemthed, lammelser, ataksi, blindhed
Klinisk kemi: Forhøjet aminoleuvulinat i urin
Obduktion: Gastroenteritis
Histologi: Cerebrocortical nekrose, vacuoledannelse i neutrofile granulocytter, normocytotisk anæmi
Analyse: Blykoncentration i lever > 20 ppm, nyre > 25 ppm, blod > 0,5 ppm, urin > 0,8 ppm, fæces > 100 ppm, knogler (kronisk) > 100 ppm
Behandling: Calciumtetracemindinatrium 10%, 75-100 mg/kg/dag opløst i isotonisk glucose. Behandling mindst over 4 dage. NB: EDTA og tetracemindinatrium må ikke anvendes, da de begge har større affinitet til Ca end Pb. Salinske afføringsmidler (magnesiumsulfat og natriumsulfat 500-1000 g PO). Væsketerapi. Krampedæmpende middel (phentobarbital 5 mg/kg)

Brodifacoum
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter og mus
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 0,3 mg/kg, kanin 0,3 mg/kg, hund 1 mg/kg, kat > 25 mg/kg, får < 1 mg/kg, svin 0,5-2 mg/kg. Dermalt: rotte 50 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1), initialt: 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 15-30 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Bromadiolon
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af mus, rotter og mosegrise
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1 mg/kg, mus 1,75 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces. Plasmahalveringstid hos rotte 50 timer
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1, initialt 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 15-30 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Butoxycarboxim
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter (carbamat)
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 200 mg/kg. Dermalt: kaninunger 360 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom
Calciferol (Vitamin D2)
Kilder: Rodenticid
Species: Især hund
Letal dosis: PO: rotte 44 mg/kg, hund 88 mg/kg
Akutte symptomer: Anoreksi, blodig diarré, tørst, polyuri.
Kroniske symptomer: Hypercalcæmi
Obduktion: Calciumdeponering i nyrer, hjerte, arterievægge mm
Behandling: Behandling er udsigtsløs ved svære forgiftningstil-fælde. Ved lette symptomer: Brækmiddel eller ventrikelskylning (se afsnit om generel behandling). Suppler med aktiveret kul og væsketerapi med isotonisk NaCl, IV. Furosemid, 5 mg/kg IV efterfulgt af 3 mg/kg IV 3 gange daglig (Sænker hypercalcemien). Prednisolon, 2 mg/kg 2 gange daglig (inhiberer osteoclast aktivitet, reducerer calcium absorption og øger calcium udskillelsen i urinen).

Carbaryl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 850 mg/kg, kyllinger 500 mg/kg, høns 2000 mg/kg, ænder 3000 mg/kg. Dermalt: rotte > 4000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Carbofuran
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 5-11 mg/kg, hund 20 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af cholinesterase
Akutte symptomer: Diarré, anoreksi tørst polyuri kollaps
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Chlorat, hypochlorit
Kilder: Desinfektionsmiddel
Species: Alle
Letal dosis: Chlorat, PO: Kvæg 1 g/kg, får 1.5-2.5 g/kg, fjerkræ 5 g/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Forbliver intakt og udskilles overvejende uomdannet
Virkningsmekanisme: Lokal irriterende. Oxiderer hæmoglobin til methæmoglobinæmi med deraf følgende vævsanoksi. Ødelægger erythrocytcellemembranen
Akutte symptomer: Slingerhed, kolik, brækning, diarré, hæmo-globinuri, hæmaturi
Klinisk kemi: Mæthæmoglobin i blod
Obduktion: Irritation af GI. Chokoladebrunt blod, brunfarvning af organer. NB. dannelse af methæmoglobin fortsætter efter mors
Behandling: Methylenblåt (2 %) 10-20 mg/kg IV, oxygen, ventrikeltømning

Chlorfenvinphos
Kilder: Insekticid, middel mod skadedyr på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 24-39 mg/kg, mus 117-200 mg/kg, kaninunger 180-400; Dermalt: Rotte 1250-2500 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem hud. Hurtig absorption fra tarm. Hurtig metabolisme. 86% af disis udskilles i urin som metabolitter inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Chlorpyrifos
Kilder: Insekticid, middel mod skadedyr på planter, mod fluer, møl, myrer og kornskadedyr, mod lopper i dyrenes omgivelser
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 245 mg/kg, kaninunger 1000-2000. Dermalt: rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem hud. Hurtig absorption fra tarm. Hurtig metabolisme. 90% udskilles i urin 10% i fæces. Lille mængde akkumuleres i fedtvæv, hvorfra det udskilles langsomt (t1/2 62 timer)
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Cholecalciferol (Vitamin D3)
Kilder: Rodenticid
Species: Især hund
Letal dosis: PO: Hund 15 mg/kg
Akutte symptomer: Anoreksi, blodig diarré, tørst, polyuri.
Kroniske symptomer: Hypercalcæmi
Obduktion: Calciumdeponering i nyrer, hjerte, arterievægge mm
Behandling: Behandling er udsigtsløs ved svære forgiftningstil-fælde. Ved lette symptomer: Brækmiddel eller ventrikelskylning (se afsnit om generel behandling). Suppler med aktiveret kul og væsketerapi med isotonisk NaCl, IV. Furosemid, 5 mg/kg IV efterfulgt af 3 mg/kg IV 3 gange daglig (Sænker hypercalcemien). Prednisolon, 2 mg/kg 2 gange daglig (inhiberer osteoclast aktivitet, reducerer calcium absorption og øger calcium udskillelsen i urinen).

Coumatetralyl
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 16,5 mg/kg 0,3 mg/dag i 5 dage, høns 50 mg/dag i 8 dage. Dermalt: Rotte 25-50 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Høj koncentration i lever og blodplasma. Udskilles langsomt via fæces.
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subkutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Crimidin
Kilder: Rodenticid. Imprægnerede røde korn (0,1-0,2%)
Species: Især hund
Letal dosis: PO: Mus 1 mg/kg, rotte 1,5 mg/kg, hund 0,5-1 mg/kg, kyllinger 22 mg/kg
Omsætning: Absorberes og udskilles hurtigt. Effektivt efter ca. 20 minutter.
Virkningsmekanisme: Centralt virkende krampeeffekt
Akutte symptomer: Brækning, diarré, salivation, uro, muskeltrækninger, angst, depression, kramper
Behandling: Specifik: Pyridoxinhydroclorid (vitamin B6) 20 mg/kg IV. Kramper behandles med phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-2 mg/kg IV

Cypermethrin
Kilder: Insekticid
Form: Pyrethroid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 250-800 mg/kg, høns >2000 mg/kg, fisk 0,002 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Akutte symptomer: Brækning, diarré, ataksi, kloniske kramper, tachycardi
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: Symptomatisk. Emetika (xylasin), aktiveret kul, kardiovaskulære stimulantia, sedativa

DDT
Kilder: Insekticid - må ikke anvendes i Danmark
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 100 mg/kg, hund 500-750 mg/kg, kat 400 mg/kg, ged >1000 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2510 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt PO, men i ringe grad fra hud. Akkumuleres sammen med en af metabolitterne, DDE i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk. Halveringstid 3 måneder
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex. Ændrer natrium og kaliums transport over nerveaxonernes membraner
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, hypertermi, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli. Fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, klonisk-toniske kramper,
Obduktion: Hurtig indtræden af rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, blodophobning i organer. Ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og maveindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Diazinon
Kilder: Insekticid til anvendelse på prydplanter, i skibe, i dyrs omgivelser
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 300 mg/kg, mus 80-135 mg/kg, svin 100 mg/kg. Dermalt: rotte > 2150 mg/kg
Omsætning: Hydrolyseres i vand til det mere toksiske monothiopyrofosfat. Absorberes og metaboliseres hurtigt.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Dichlorpropen
Kilder: Jorddesinfektionsmiddel
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Stærkt irriterende for hud, øjne og slimhinder. Narkotisk virkning
Akutte symptomer: Tåreflåd, respirationsbesvær
Behandling: Symptomatisk

Dichlorvos
Kilder: Insekticid til anvendelse mod fluer - må ikke anvendes i Danmark.
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 80 mg/kg, kyllinger 15 mg/kg, hund 100-300 mg/kg. Dermalt: rotte 100 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Difenacoum
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af mus og rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1,8 mg/kg, mus 0.8 mg/kg kanin 2 mg/kg, høns 100 mg/kg, hund 50 mg/kg, kat 100 mg/kg, svin 100 mg/kg. Dermalt: Rotte > 50 mg/kg
Omsætning: Ikke oplyst
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Dimethoat
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter og til bekæmpelse af fluer
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 250 mg/kg, mus 80 mg/kg, hund 400 mg/kg, kat 150 mg/kg, kalve 80 mg/kg. Dermalt: rotte 600-1200 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Dinitrophenolherbicider (Gule midler)
Kilder: Herbicider - må ikke anvendes i Danmark
Form: Dinitroortokresol (DNOC), Dinoseb (DNBP)
Species: Alle
Letal dosis: DNOC: Rotte 25-40 mg/kg, kvæg 50-60 mg/kg. DNBP: Rotte 50 mg/kg, kvæg 50-60 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra tarm og hud. Udskilles delvis uomdannet, delvis som metabolitter i urin
Virkningsmekanisme: Stimulerer cellerespiration og blokerer ATP-syntese. Hæmningen af oksidativ fosforylering resulterer i varmeudvikling i stedet for akkumulation af energi i fosfatbin-dinger
Akutte symptomer: Hypertermi (når ydretemperatur > 15 C), tachycardi dyspnø uro kramper angst svaghed hæmoglobinuri koma. Evt. gulfarvning af mule næsebor eller hud fra rester af gule midler
Obduktion: Gult vomindhold og tarmindhold, gule sclerae, gulgrøn urin
Behandling: Symptomatisk, skygge, køligt, evt. overbrusning med vand. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV

Diquat
Kilder: Herbicid - må ikke anvendes i Danmark
Species: Især kvæg og hund
Letal dosis: PO: Rotte 230-440 mg/kg, kvæg 30 mg/kg, hund 100-200 mg/kg, kat 35-50 mg/kg, fjerkræ 200-400 mg/kg
Omsætning: Mindre end 20% af dosis absorberes, fordeles til lever og nyrer. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Danner peroxider, der destruerer celle-membraner og celleorganeller
Akutte symptomer: Anoreksi, ataksi, depression, muskeltremor
Obduktion: hæmorrhagisk gastroenteritis, dilaterede tarmafsnit, brunt til grønfarvet tarmindhold, leverdegeneration, lungeem-fysem
Behandling: Symptomatisk. Aktiveret kul, afføringsmidler

Endosulfan
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk klorholdig forbindelse
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 50 mg/kg, kat 2 mg/kg. Dermalt: Rotte 730 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra GI og fra intakt hud. Akku-muleres i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, skyhed, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli, fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, blodophobning i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Ethiofencarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 500 mg/kg, mus 250 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres og udskilles i urin
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Ethylenglykol
Kilder: Kølervæske
Species: Især hund
Letal dosis: Rotte 6 ml/kg, mus 23 ml/kg, hund 4-6 ml/kg, kat 1-2 ml/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Metaboliseres til glycolsyre, der videre omsættes til oxalsyre. Udskilles renalt
Virkningsmekanisme: Oaxalsyre udfældes i nyrernes proximale tubuli som Ca-oxalat krystaller
Akutte symptomer: Ataksi, depression, brækning, hypertermi, polydipsi, polyuri. Efter 24 timer: nyresvigt dehydrering, tørst, svaghed, hæmaturi, anuri, ataksi, kramper, koma
Klinisk kemi: Hyperosmolalitet, acidose, hyperfosfatæmi, hypocalcæmi, acetonæmi, neutropeni, lymphopeni
Obduktion: Striber i nyrernes cortex, lungeødem, gastroenteritis.
Histologi: Calciumoxalatudfældninger i nyrernes tubuli og omkring blodkar i hjerne og meninges
Analyse: Hyperosmolalitet af blod. Høj koncentration af glycolsyre i plasma og urin
Behandling: Tidligt i et forløb: Ethanol 50% IV: initialt 0.5-0.7 ml/kg, vedligehold 0.3-0.4 ml/kg hver 4-6 time, bikarbonat 5% 8 ml/kg IV. Isotonisk glucose. Aktiveret kul 5 g/kg PO

Etrimfos
Kilder: Insekticid til anvendelse i væksthuse
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1600-1800 mg/kg, mus 470-620 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Fenitrothion
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 570-740 mg/kg, mus 870 mg/kg, kyllinger 280 mg/kg, kvæg 250 mg/kg. Dermalt: Mus > 3000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres til fosfat, thiofosforsyre og 3-methyl-4-nitrophenol
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Flocoumafen
Kilder: Rodenticid til bekæmpelse af rotter
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 0,25 mg/kg, mus 0,8 mg/kg, hund 0,075-0,25 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt efter oral indtagelse. Omsættes i leveren til hydroxycoumariner
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødning i serøse huler), blodig diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer - specielt thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin-K1) 2-5 mg/kg IV. Gentages over længere tid. Blodtransfusion 20 ml/kg gentaget flere gange

Fluor
Kilder: Jord (100-500 ppm), grundvand (0,2 ppm), animalske levnedsmidler (0,1-3 ppm), vegetabilske levnedsmidler (0,1-1 ppm), fisk (1-16 ppm), knogler (1.000 ppm), fiskeknogler (10.000 ppm)
Form: Flusspat (CaF2), kryolit (Na3AlF6), apatit (3Ca3(PO 4)2,CaF2)
Omsætning: Letopløselige salte absorberes 80%. Fluor deponeres i knogler og udskilles i urinen. Tungtopløselige salte, som i benmel, absorberes ikke
Virkningsmekanisme: Binder calcium, hæmmer enzymer
Akutte symptomer: Kolik, brækning, diarré, muskelsvaghed, kollaps
Kroniske symptomer: Lang latenstid, misfarvede defekte tænder, fortrykkende skøre knogler, fortykke led, eksostoser, halthed, frakturer, anoreksi, afmagring
Obduktion: Efter akut forgiftning: Organdegenerationer
Analyse: Fluorkoncentration i urin > 10-15 ppm, knogle > 3000 ppm, foder > 50 ppm
Behandling: Akut: Symptomatisk. Kronisk: Fjerne fluorkilden. 800 ppm aluminiumsulfat i foder (hæmmer absorption af fluor)

Furathiocarb
Kilder: Insekticid (bejsemiddel) til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 53 mg/kg, mus 327 mg/kg. Dermalt: Rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres og udskilles i urin
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig, urinafsætning, fibrillære, muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesteraseaktivitet i blod kan på undersøgelsestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Jodfenphos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 2100 mg/kg, kanin 2000 mg/kg, hund 3000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Kobber
Kilder: Svampemiddel, sneglemiddel, vækstfremmer i svinefoder
Form: CuSO4 (blåsten), CuCl2
Species: Især får, hund (Bedlington terrier), svin
Omsætning: Absorberes fra tarm og akkumuleres i erytrocytter og lever
Virkningsmekanisme: Akkumuleres i lysosomer, hvor Cu forår-sager peroxidation af membraner og efterfølgende frigørelse af hydrolytiske enzymer. Peroxidation af erytrocytternes plasma-membran resulterer i hæmolyse
Akutte symptomer: Anoreksi, salivation, kolik, diarré, svaghed, kramper, paralyse, kollaps, stærkt grøn fæces
Kroniske symptomer: Leverdegeneration resulterer i ikterus og diarré. Når Cu frigives til blod: dyspnø, shock, hæmolyse (ruminanter), methæmoglobinæmi, hæmoglobinuri, død
Klinisk kemi: Forøgelse af serum bilirubin, asparatat aminotransferase, alanin aminotransferase
Obduktion: Akut: Gastroenteritis, grønligt tarmindhold, leverdegeneration. Kronisk: Ikterisk misfarvning af væv, leverdegeneration, nyredegeneration, hæmolyse, mørktfarvet urin
Analyse: Kobberkoncentration i lever > 150 ppm, nyre > 15 ppm, blod > 2 ppm
Behandling: Får: Ved akut forgiftning kan forsøges med D-penicillinamin 10 mg/kg IV. Ved kronisk forgiftning: Foderskift, ammonium molybdat 200 mg pr. dag i 3 uger. Alternativt D-penicillinamin 50 mg/kg PO i 6 dage. Hund: D-penicillinamin 15 mg/kg PO, 2 x daglig 1 time før fodring

Kviksølv
Kilder: Batterier, termometre, lysstofrør
Form: HgCl2 (sublimat) vandopløseligt, Metallisk Hg tungt opløseligt, HgCl (kalomel) tungt opløseligt
Species: Især hund og kat
Omsætning: HgCl2 absorberes hurtigt. Metallisk kviksølv absorberes i dampForm gennem lunger. Metallisk kviksølv og HgCl absorberes næsten ikke fra tarmkanalen. Hg2+ akkumuleres i lever og nyre. Udskilles langsomt
Virkningsmekanisme: Hæmning af essentielle enzymer i glyco-genolysen og proteinsyntesen. Størst effekt i CNS og nyre
Akutte symptomer: Kolik, diarré, shock, kollaps
Kroniske symptomer: Salivation, løse tænder, skælven, nyresvigt, psykisk ubalance
Klinisk kemi: Forøget serum gamma-glutamyltransferase og alkalisk fosfatase
Obduktion: Gastroenteritis, ætsninger i mavetarmkanalen
Analyse: Maveindhold. Kviksølvkoncentration i nyre > 10 ppm, lever > 10 ppm
Behandling: Specifik: Dimercaprol 2-3 mg/kg IM hver 4. time i 2 døgn. Maveskylning med mættet bikarbonat. Ved kontamination af hud: Afvaskning med sæbe

Lindan
Kilder: Insekticid – må ikke anvendes i Danmark.
Form: Gamma-hexaklorcyclohexan
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 90 mg/kg, kat 35 mg/kg, hund 30-200 mg/kg, høns 70 mg/kg. Dermalt: Rotte 1000 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt fra GI og fra intakt hud. Akku-muleres i fedtvæv. Udskilles langsomt i urin og mælk. Halve-ringstid 1 måned
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex. Ændrer natrium og kaliums transport over nerveaxonernes membraner
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli, fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, ophobning af blod i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: Blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper: phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Malathion
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter, korn og fjerkræ
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1600 mg/kg, kyllinger 150-400, kvæg 80 mg/kg. Dermalt: Rotte > 4000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Mercaptodimethur
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: Ikke oplyst
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Metaldehyd
Kilder: Sneglegift
Form: Polymer af acetaldehyd
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 230-700 mg/kg, hund 0,5-1 g/kg, får 0,3 g/kg, svin 400-500 mg/kg, kyllinger 2 g/kg
Omsætning: Hydrolyseres delvis i ventriklen til acetaldehyd. Metaldehyd og acetaldehyd absorberes hurtigt. Metaldehyd fordeles bl.a. til CNS
Virkningsmekanisme: Uafklaret
Akutte symptomer: Brækning, spytflåd, kolik, muskelstivhed, epileptiForme, kramper cyanose kollaps koma.
Obduktion: Blod i organer, lungeødem, hæmorrhagisk gastroenteritis
Histologi: Degeneration af leverceller og ganglieceller i hjerne
Behandling: Symptomatisk. Brækning kan fremkaldes med xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (2 mg/kg). Kramper kan dæmpes med diazepam 0,5-1 mg/kg

Methomyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter og til bekæmpelse af fluer
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20 mg/kg. Dermalt: kaninunger > 1500 mg/kg
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Methoxyklor
Kilder: Insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 6 g/kg PO. Dermalt: kanin > 2 g/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt PO og fra intakt hud. Akkumuleres i fedtvæv, men noget mindre end DDT og lindan. Udskilles relativt hurtigt som metabolitter
Virkningsmekanisme: Virker på sensoriske og motoriske nerve-fibre og i det motoriske center i cortex
Akutte symptomer: Stærk salivation, regurgitation, angst, eksitation, fibrillære muskeltrækninger begyndende i hoved og nakkemuskler, kramper, opistotonus, tvangsbevægelser, lammelse, koma
Kroniske symptomer: Ængstelse, ophidselse, eksitation, overdreven reaktion på stimuli. Fibrillære muskeltrækninger i hoved- og halsmuskulatur, tyggekramper, savlen, vaklen, kloniske toniske krampeanfald
Obduktion: Hurtigt indtrædende rigor, cyanose, hjerte i systole, petecchiale blødninger i epicardiet, ophobning af blod i organer, ødem i hjerne og spinalmarv. Ved kronisk forgiftning endvidere degenerative forandringer i lever og nyre
Histologi: blodophobning, ødem, blødning i lever, nyre, lunger og CNS
Analyse: Blod, mælk, lever, nyre og ventrikelindhold
Behandling: Symptomatisk. Ved kramper: phentobarbital 10-20 mg/kg IV eller diazepam 0,5-1 mg/kg IV. Ved hudabsorption afvaskning med sæbevand

Methylbromid
Kilder: Insekticid, rodenticid, jorddesinfektionsmiddel
Form: Gas, CH3Br
Species: Alle
Letal dosis: 300 ppm i indåndingsluften
Virkningsmekanisme: Forårsager anoxi i hjerne
Akutte symptomer: Tåreflåd, synsforstyrrelser, brækning, diarré, kramper, respirationsbesvær
Obduktion: Uspecifik
Behandling: Symptomatisk

Methylparathion
Kilder: Insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 15 mg/kg. Dermalt: Rotte 60 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Metrifonat (trichlorfon)
Kilder: Fluemiddel, utøjsmiddel
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 650 mg/kg, kyllinger 75 mg/kg, får 300 mg/kg, hund 420 mg/kg. Dermalt: rotte > 2000 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Mevinphos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 6-7 mg/kg, mus 4-8 mg/kg, kyllinger 8 mg/kg. Dermalt: Kaninunger 35 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Nitrat, nitrit
Kilder: Nitrat: Kunstgødning, valle, pektinaffald, nitratholdigt vand, nitratrige planter, grøn havre, roetop. Nitrit: Konserve-ringsmiddel, kondensvand
Letal dosis: Nitrat: PO: Rotte 3000 mg/kg, kvæg 700 mg/kg. Nitrit: Rotte 85 mg/kg, kvæg 100 mg/kg, svin 50 mg/kg (kon-densvand 1% nitrit)
Omsætning: Nitrat reduceres til nitrit i vommen, der hurtigt absorberes
Virkningsmekanisme: Nitrit oxiderer hæmoglobin til methæmo-globin. Nitrit dilaterer desuden glat muskulatur i blodkar førende til blodtryksfald
Akutte symptomer: Dyspnø, cyanose, hurtig puls, ataksi, skælven, kramper, koma. Mors efter 12-24 timer
Kroniske symptomer: Anoreksi, vægttab, nedsat mælkeproduktion, svaghed, abort
Obduktion: Irritation af mavetarmslimhinden, chokoladebrunt blod, tracheal blødninger
Analyse: Methæmoglobin, 30% giver svage symptomer; 50-70% alvorlige symptomer; 80-90% mors
Behandling: Methylenblåt (1-4%) 10 mg/kg IV til kvæg, 20 mg/kg IV til får

Organisk kviksølv
Kilder: Antiseptika, diuretika, fungicider
Form: Methylkviksølv, ethylkviksølv, fenylkviksølv, methoxy-ethylkviksølv
Species: Alle
Letal dosis: Methylkviksølv: kyllinger 20-40 ppm
Omsætning: Absorberes hurtigt og akkumuleres i nyre. Fenyl- og methoxyethylkviksølv nedbrydes hurtigt til vandopløselige forbindelser, som hurtigt udskilles. Organisk kviksølv metaboliseres delvis til Hg2+
Virkningsmekanisme: Hæmning af essentielle enzymer i glyco-genolysen og proteinsyntesen. Størst effekt i CNS og nyre
Akutte symptomer: Anoreksi, ataksi, diarré, blindhed, nervøs adfærd
Histologi: Neurondegeneration i cerebrum, fokal atrofi af granulære lag, degeneration af Purkinje celler i cerebellum. Tubulær degeneration i nyre
Behandling: Symptomatisk

Oxamyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 2,5 mg/kg, mus 2,3 mg/kg. Dermalt: Rotte > 1200 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt og metaboliseres. 70% af dosis udskilles i urin og fæces over 72 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normal
Behandling: Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Oxydemeton-methyl
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species : Alle
Letal dosis: PO: Rotte 65-75 mg/kg. Dermalt: Rotter 250 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Paraquat
Kilder: Herbicid (ukrudtsgift) – må ikke anvendes i Danmark.
Species: Især kvæg og hund
Letal dosis: PO: Rotte 100-150 mg/kg, kvæg 50 mg/kg, svin 75 mg/kg, får 100 mg/kg, hund 25-50 mg/kg, fjerkræ 200 mg/kg
Omsætning: Mindre end 20% af dosis absorberes, fordeles til lunger lever og nyrer. Udskilles hurtigt.
Virkningsmekanisme: Danner peroxider, der destruerer celle-membraner og celleorganeller
Akutte symptomer: Depression, ataksi, hyppig overfladisk respiration, vomatoni, muskeltremor, koma
Obduktion: Lungeødem, blodophobning i lever, hæmorrhagisk gastroenteritis, forstørret milt, blødninger i trachea
Behandling: Symptomatisk. Aktiveret kul, afføringsmidler

Parathion
Kilder: Sprøjtegift, insekticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 10 mg/kg, hund 3 mg/kg, hest 5 mg/kg. Dermalt: Rotte 20 mg/kg
Omsætning: Kan absorberes gennem tynd hud. Udskilles hurtigt
Virkningsmekanisme og symptomer: Hæmning af acetylcholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin: A.
Muskarine virkninger: tåre- og spytflåd, svedudbrud, miosis, dyspnø, brækning, diarré, hyppig urinafsætning. B. Nikotine virkninger: fibrillære muskeltrækninger, svaghed, paralyse. C. Centrale virkninger: Frygt, ataksi, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. 2) Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase): 5 mg/kg IV. Skal admini-streres indenfor det første døgn. Behandlingen kan evt. gentages efter 12 timer. 3) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Permethrin
Kilder: Insekticid
Form: Pyrethroid
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 910-1300 mg/kg, høns >3000 mg/kg, fisk 0,005 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Akutte symptomer: Brækning, diarré, ataksi, kloniske kramper, tachycardi
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: Symptomatisk. Emetika, aktiveret kul, kardiovaskulære stimulantia, sedativa

Phosalon
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 120-170 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Phosphamidon
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: rotte 18-30 mg/kg, kalv 25 mg/kg. Dermalt: rotte 374-530 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres fuldstændigt inden udskillelse i urin. 90% udskilles inden 24 timer.
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption
Lovgivning: Behandlingsfrist 4 uger. Kortvarige kulturer som salat og spinat må ikke behandles

Phoxim
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter, til bekæmpelse af myrer, til behandling af blodmider hos fjerkræ, som lægemiddel.
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1800 μl/kg, kanin 250-500, hund 250-500 mg/kg. Dermalt: Rotte > 1000 μl/kg
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Pirimicarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 68-221 mg/kg, mus 107 mg/kg, hund 100-200 mg/kg. Dermalt: Rotte > 500 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt. 75% af dosis udskilles med udåndingsluften i løbet af 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Polybromerede biphenyler (PBB)
Kilder: Brandbeskyttelsemidler, isoleringsmaterialer
Species: Fjerkræ, mink, svin
Omsætning: Elimineres meget langsomt
Akutte symptomer: Anoreksi, lammelser, hæmatomer, abscesser, hårtab, hyperkeratose
Histologi: Leverskader, enzyminduktion
Behandling: Symptomatisk

Propamocarb
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Carbamat
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 8600 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af acetylcholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunket være normal
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt.hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom

Propetamphos
Kilder: Insekticid mod fluer, myrer mv
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 82 mg/kg. Dermalt: Rotter 2300 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Propoxur
Kilder: Insekticid (carbamat)
Species: Alle
Letal dosis: Rotte 80-100 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt, metaboliseres, udskilles i urin inden for 24 timer
Virkningsmekanisme: Reversibel hæmning af cholinesterase
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Analyse: NB. Cholinesterase aktivitet i blod kan på undersøgel-sestidspunktet være normalt
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages evt. hver halve time i en dosering på 0.05 mg/kg. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Pyrazophos
Kilder: Insekticid til anvendelse på planter
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 140 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Stryknin
Kilder: Rodenticid. Sekundær forgiftning ved optag af døde fugle, rotter mv
Species: Især hunde
Letal dosis: Rotte 3 mg/kg, husdyr 0,2-1,0 mg/kg, fjerkræ 5 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt. Elimination komplet indenfor 10 timer
Virkningsmekanisme: Direkte effekt på CNS. Selektiv antagonist til glycin. Glycin findes i Renshaw-cellerne i rygmarven, som udøver en hæmmende virkning på den sensoriske, motoriske refleksbue. Hæmning ophører, når glycin erstattes af stryknin
Akutte symptomer: Uro, stivhed, øget tonus i ansigtsmuskulatu-ren, tetaniske kramper ofte udløst ved støj, opistotonus, pupiller dilateret, brækning, respirationsbesvær førende til asfyksi
Obduktion: Tegn på asfyksi, mørktfarvet blod
Analyse: Lever og ventrikelindhold
Behandling: Diazepam 2 mg/kg IV efterfulgt af brækmiddel: Xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (2 mg/kg SC). Ventrikelskylning.
Svovlbrinte
Kilder: Tømning af gylletanke, kloakgas, mikrobiel svovlbrinteproduktion
Form: Gas, H2S
Species: Alle
Letal dosis: 1000 ppm
Virkningsmekanisme: Slimhinde irritation og enzymhæmning, bl.a. cytochromoxydase
Akutte symptomer: Dyspnø, cyanose, apati, kramper, koma
Obduktion: Ukoaguleret mørktfarvet blod, blødninger i endocardiet og larynx, lungeødem, ødem i mavetarmkanal og hjernehinder
Behandling: Ilt, eller bedre ilt/kuldioxid (90%/10%). Kan evt. kombineres med thiopental IV (5 mg/kg), der nedsætter hjernes iltforbrug

Tetrachlorvinphos
Kilder: Insekticid til bekæmpelse af lopper og fluer på minkfarme
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 1500-5000 mg/kg. Dermalt: Kaninunger > 6000 mg/kg
Omsætning: Absorberes og metaboliseres hurtigt
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Tolclofos methyl
Kilder: Bejsemiddel til læggekartofler, blomsterløg og blomster-knolde
Form: Organisk fosforsyre
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Hæmning af cholinesterase og deraf følgende akkumulation af acetylcholin
Akutte symptomer: Tåre- og spytflåd, lokaliseret svedudbrud, miosis, brækning, diarré, hyppig urinafsætning, fibrillære muskeltrækninger, dyspnø, åbentstående mund, forceret respiration, lammelser, koma
Obduktion: Ingen karakteristiske fund
Behandling: 1) Atropin: 0,5 mg/kg IV. Behandlingen gentages hver halve time i en dosering på 0,05 mg/kg efter behov. Obidoxim (Toxogonin) (reaktivator af esterase) er uvirksom. 2) Vask med 2% sodaopløsning ved perkutan absorption

Thallium
Kilder: Rodenticid
Species: Alle
Letal dosis: PO: Rotte 20 mg/kg, hund 15-20 mg/kg, kat 20 mg/kg, kvæg 20 mg/kg, får 25 mg/kg
Omsætning: Absorberes hurtigt og akkumuleres i nyre. Udskilles langsomt via galde og urin. Halveringstid ca. 12 døgn
Virkningsmekanisme: Inhiberer enzymer i respirationskæden (bindes til sulfhydrylgrupper). Interferer med kalium ved trans-port over membraner
Akutte symptomer: Anoreksi, brækning, kolik, hæmorrhagisk gastroenteritis, salivation, tåreflåd
Kroniske symptomer: Brækning, hårtab, hyperkeratose, ulcerationer i mund, muskeltrækninger, paralyse, kramper
Obduktion: Akut: Gastroenteritis. Kronisk: Hudforandringer
Analyse: Lever > 0,5 ppm
Behandling: Diphenylcarbazon 70 mg/kg PO 3 x daglig (ej kat). Diphenylcarbazon danner en chelatforbindelse med thallium. Kalium-ferricyanoferrate PO 100 mg/kg/dag (binder thallium i mavetarmkanalen). Evt. kaliumchlorid (0,125 mmol/ml), 2 ml/min i 2 timer IV (cave hjertearytmi)

Warfarin
Kilder: Rodenticid
Letal dosis: PO: Rotte 1 mg/kg/dag over 5 dage (50 mg/kg én dosis), hunde 1,0 mg/kg/dag over 5 dage (25 mg/kg én dosis), svin 0,2 mg/kg over 5 dage, kvæg 200 mg/kg/dag i 12 dage
Omsætning: Warfarin absorberes langsomt, men fuldstændigt. Udskilles langsomt pga. stærk proteinbinding
Virkningsmekanisme: Hæmning af prothrombinsyntese, men ingen virkning på blodets indhold af prothrombin. Dette forklarer en vis latenstid inden virkning indtræder. Forlænget blødningstid og øget kapillærpermeabilitet
Akutte symptomer: Halthed (blødninger i serøse huler), hæmorrhagisk diarré, blege slimhinder, dyspnø, svaghed
Obduktion: Multiple blødninger i organer, specielt: thorax, periartikulært, subcutant og subduralt
Analyse: Lever, plasma, ventrikelindhold
Behandling: Fytomenadion (vitamin K1), initialt 2-5 mg/kg IV, vedligehold 1-5 mg/kg PO i 7-14 dage. Blodtransfusion 20 ml/kg

 

Giftige planter

En række vildtvoksende planter indeholder stoffer, der kan fremkalde forgiftninger hos husdyr. Almindeligvis undgår husdyr giftige planter, hvis der er nok foder til stede. En større hyppighed af forgiftningstilfælde kan derfor specielt ses efter lange tørkeperioder, dels som følge af foderknaphed, og dels fordi de giftige planter i udtørret tilstand ikke vrages af dyrene. Endvidere kan en del planter forårsage forgiftninger, når de er høstet og tørret som hø. Der kan også optræde forgiftninger af dyr umiddelbart efter at de er sat på græs, formodentligt som følge af manglende erfaring med planterne.

Det er vanskeligt at diagnosticere planteforgiftninger, da symp-tomerne ofte er uspecifikke og varierende. Ofte melder virkningerne sig først efter nogen tid, hvor dyrene kan være flyttet fra græsgangen. Der er stor forskel på planternes giftighed. Nogle planter medfører akut død efter indtagelse af få bidder, bl.a. gifttyde, skarntyde og taks. Andre plantearter resulterer i en kronisk forgiftning, hvor indtagelsen strækker sig over længere tid. Ørnebregne og engbrandbæger resulterer oftest i en sådan gradvist forløbende forgiftning.

Indholdet af giftstoffer kan variere med årstiden, f. eks. har blade og kviste af eg det højeste indhold af tanniner om foråret. Giftindholdet kan være begrænset til dele af planten, som det er tilfældet med arter i kartoffelfamilien, hvor bær og grønne plantedele er giftige, og kvalkved, hvor kun bærrene er giftige.

Der er stor forskel på dyrenes tolerance over for giftige planter. Generelt er drøvtyggere mindre følsomme end heste og svin, fordi en del giftige forbindelser nedbrydes af mikroorganismer i vommen. Der er dog eksempler på, at mere ufarlige stoffer spaltes til giftstoffer i vommen, og drøvtyggerne derfor er mere følsomme over for de pågældende stoffer end enmavede dyr.

Svampegifte og andre årsager til sygdom
En del forgiftningstilfælde skyldes ikke planterne selv, men svampe, der gror på planterne, således meldrøjesvampen, der vokser på rug og forskellige græsarter. Den har været anset som årsag til »græssyge« hos heste, men der er fortsat usikkerhed herom. Græssyge optræder især på Saltholm, men er også konstateret andre steder i Danmark. Også en række mugsvampe, der kan optræde hyppigt på frisk græs i varme, fugtige perioder og hyppigt forekommer i dårligt bjerget hø, kan medføre forgiftning.

Giftstoffer i planter
De giftige planter kan inddeles efter typer af giftstof (nogle planter indeholder flere forskellige giftige forbindelser). I danske planter består de hovedsagelig af alkaloider eller glykosider. Desuden forekommer nitrater, oxalater, fotosensibiliserende stoffer, proteiner/aminosyrer og tanniner.

Detaljeret beskrivelse af giftige planter

Agern og blade af eg (Quercus spp.)
Kilder: Frugt af egetræ (stilk-eg og vinter-eg).
Species: Især kvæg, men heste, får og svin er også følsomme.
Virkningsmekanisme: Indeholder op til 8% tanniner (garvesyre), der i vommen omsættes til pyrogallol.
Akutte symptomer: Først depression og anoreksi, derpå kolik og forstoppelse afløst af voldsom blodig diarré og dehydrering. I senstadiet nyresvigt og ødemer
Obduktion: Tarmulcerationer, glomerulonefritis
Behandling: Fjernelse fra græsgange med agern. Symptomatisk

Ager- og kær-padderok (Equisetum arvense og E. palustre)
Kilder: Ager-padderok findes især langs veje, marker, skovkanter og på skrænter. Kær-padderok vokser på våde enge og ved søer og vandhuller, og er hyppigst i Østdanmark. Giftvirkningen bevares ved tørring. Forgiftning optræder stort set kun som følge af indtagelse af hø med en større mængde padderok i. Kær-padderokken kan blive inficeret med en snyltesvamp, der danner alkaloider, som angives at gøre den giftig selv i mindre mængder.
Species: Heste og kvæg, sjældnere hos får.
Virkningsmekanisme: Padderok indeholder thiaminase, der nedbryder vitamin B1 og kan derfor medføre vitaminmangel.
Symptomer: Nedsat appetit, vægttab, forstoppelse
Behandling: Fjernelse fra græsgangen. Symptomatisk.

Benbræk (Narthecium ossifragum)
Kilder: Højmoser, heder og langs søbredder.
Species: Kvæg og får.
Virkningsmekanisme: Indeholder saponiner der kan give lever-skader hos lam.
Akutte symptomer: Fotosensibiliserende stof som kan give svære skader på øjnene.
Behandling: Neutraliserende midler såsom aktivt kul. Fjernelse fra græsgangen.

Bidende ranunkel (Ranunculus acer)
Kilder: Forekommer ofte i store mængder på enge.
Species: Kvæg og heste.
Virkningsmekanisme: Indeholder protoanemonin, der er en skarp, brændende giftig saft, der uskadeliggøres ved tørring. Den vrages normalt af dyrene.
Akutte symptomer: Kan forårsage kolik og betændelse i munden på heste.
Behandling: Fjernelse af giften eventuelt med neutraliserende eller ventrikeltømmende middel.  Støttende eller symptomatisk behandling.

Engbrandbæger (Senecio jacobaea)
Kilder: Vejkanter, græsmarker, sandede overdrev. Frisk plante og hø.
Species: Især hest og kvæg. Også får og svin kan påvirkes af giftstofferne.
Letal dosis: Hest og kvæg: Frisk plante svarende til 4-8 % af legemsvægten. Får og ged: Frisk plante svarende til 200-300 % af legemsvægten.
Toksisk dosis: 50-100 g frisk plante over en periode på 7-8 uger kan give leverskader.
Virkningsmekanisme: Indeholder pyrrolizin-alkaloider, der medfører forstørrelse og degeneration af leverceller.
Kroniske symptomer: Kliniske fund varierende og uden specielle karakteristika: utrivelighed, depression, ikterus, nervøse symptomer.
Obduktion: Forstørret og cirrhotisk lever, ascites, lungeødem, blødninger i tarm, hjerte og serøse hinder
Behandling: Symptomatisk

Ergotalkaloider, meldrøje
Kilder: Rug inficeret med ergot-svampen (Claviceps purpura).
Form: Ergotamin, ergometrin i sclerotia
Species: Alle
Letal dosis: Kendes ikke
Omsætning: Slaphed, kramper, spasmer, hyperekscitabilitet, ataksi
Virkningsmekanisme: Stimulerer CNS, stimulerer tonus i glat muskulatur førende til blodtryksstigning, ødelægger endothelet i kapillærerne, der fører til trombose
Akutte symptomer: Kloniske kramper, spasmer, hyperekscitabilitet, ataksi
Kroniske symptomer: diarré, forfangenhed, stivhed af led i distale lemmer, kolde ekstremiteter, tørt gangræn
Analyse: Foderprøver kan analyseres for indhold af sclerotia
Behandling: Ingen specifik. Kramper kan behandles med klor-promazin, 0,5-1 mg/kg IV eller diazepam, 0,5-1 mg/kg IV. Magnesiumsulfat PO

Gifttyde (Cicuta virosa)
Kilder: Rod og stængel af plante. Giftig i frisk og tør tilstand. Forekommer i rørsumpe ved søer og vandløb.
Species: Kvæg angives at være mere følsomme end får, geder og svin over for giftstofferne i skarntyde. En dosis på omkring 5 g frisk plantemateriale pr./kg ko angives som dødelig. Også heste er følsomme.
Letal dosis: Rod eller stængel 50-100 mg/kg. Selv et lille stykke rod kan være fatalt for heste.
Virkningsmekanisme: Rod og i mindre grad stængel indeholder cicutoxin, en acetylenforbindelse, der er krampefremkaldende. Cicutoxin er stærkt giftig og hurtigvirkende.
Akutte symptomer: Brækning, miosis, kolik, kramper, asfyksi og akut død.
Obduktion: Intet
Behandling: Behandling bør sigte mod at fjerne giften, f.eks. at tømme maven. Symptomatisk.

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)
Kilder: Ferske og salte enge, vandløbsbræmmer, vejkanter.
Virkningsmekanisme: Indeholder et fotosensibiliserende stof, furocoumariner, der påvirker ved hudkontakt, men som ikke er giftig at indtage.
Species: Kvæg, får, geder og heste kan normalt æde Kæmpe-bjørneklo uden problemer. I få tilfælde kan dyr uden pigment i huden få vabler og/eller eksem omkring munden ved at græsse på arealer med bjørneklo.
Akutte symptomer: Dyrene er normalt beskyttet med hår og tyk hud, men skader kan forekomme især omkring munden. Symp-tomerne forstærkes, når områder med udslet/vabler udsættes for sollys.
Behandling: Fjern dyrene fra arealet med bjørneklo. Undgå at dyrene opholder sig i direkte sollys.

Liljekonval (Convallaria majalis)
Species: Især hund, kat og høns
Virkningsmekanisme: Indeholder ca. 20 alkaloider, hvoraf de vigtigste er de kardiotoksiske: convallosid, convallatoxol, convallamaroside, convallarin og convallamarin
Akutte symptomer: Brækning, diarré, arytmi, bradycardi, ataksi kramper
Obduktion: Uspecifikke patologiske fund
Behandling: Symptomatisk

Natskygge (Solanum nigrum)
Kilder: Sort og bittersød natskygge (roemarker, majsmarker). Mængden af giftstoffer i planterne afhænger af klima, jordbund og plantens udviklingstrin. Unge stærkt voksende planter med grønne frugter indeholder således mere giftstof end ældre planter med sorte modne bær. Ensilering nedsætter toksiciteten.
Species : Alle husdyrarter.
Letal dosis: Dødelig dosis til kvæg er 35-200 kg frisk plante.
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloiderne solanin og sola-nidin.
Akutte symptomer: Salivation, brækning, diarré, depression, ataksi, respirationslammelse.
Obduktion: Gastroenteritis
Behandling: Symptomatisk

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum)
Kilder: Overdrev, lysåbne krat, vejkanter. Giften - hypericin - findes i hele planten, men mest i blomsterne.
Species: Særligt heste er følsomme over for hypericin, men også får og kvæg påvirkes.
Virkningsmekanisme: Indeholder et fotosensibiliserende stof hypericin, der gør dyrene overfølsomme over for specielt ultraviolet lys. Virkningerne viser sig oftest efter 1-2 ugers indtagelse.
Subacute symptomer: fotosensibilisering, pruritus og erythem, blindhed, kramper, diarré, hypersensitivitet til kontakt med koldt vand, mors.
Behandling: Fjern dyrene fra græsmarken og sollys. Kortikosteroider gives parenteralt, topikal behandling med bredspektrum antibiotikum.

Rhodrodendron spp. (Ericacea)
Kilder: Friske planter
Species: Alle
Virkningsmekanisme: Indeholder andromedotoxin (grayano-toxin,acetylandromedol). Toksinet bindes og modificeres funktionen af natriumkanalerne i cellemembranen. Medfører blodtryksfald, respirationsdepression og depression af CNS. Respirationsdepressionen resulterer i død
Akutte symptomer: Salivation, brækning, kolik, depression af respirationen, koma, død efter flere dages sygdom.
Obduktion: Ukarakteristisk
Behandling: Symptomatisk. Ventrikeltømning, aktiveret kul. Væsketerapi. Atropin ved svær bradycardi. Isoproterenol ved hjerteblok.

Skarntyde (Conium maculatum)
Kilder: Findes ved hegn
Letal dosis: kvæg 4 kg, hest 2 kg
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloidet coniin. Fremkalder først stimulation senere lammelse af ganglier og motoriske endeplader
Akutte symptomer: Svaghed, miosis, ataksi, respirationslammelse
Obduktion: Intet
Behandling: Symptomatisk

Taks (Taxus baccata)
Kilder: Prydbusk, hækplante mv. Frisk og tør plante
Species: Hest og kvæg
Letal dosis: 0,5 g/kg
Virkningsmekanisme: Indeholder alkaloidet taxin, som hæmmer hjertets ledningssystem.
Akutte symptomer: Skælven, dyspnø, koma, hurtigt forløb
Obduktion: Udspilet løbe, forstørret milt og lever, venstre hjertekammer blodfyldt
Behandling: Symptomatisk

Vårbrandbæger (Senecio)
Kilder: Frisk plante og hø. Findes på marker og i grøfter
Species: Især hest og kvæg
Letal dosis: Hest og kvæg: Frisk plante svarende til 4-8 % af legemsvægten. Får og ged: Frisk plante svarende til 200-300 % af legemsvægten
Toksisk dosis: 50-100 g frisk plante over en periode på 7-8 uger kan give leverskader.
Virkningsmekanisme: Indeholder pyrrolizin-alkaloider, der medfører forstørrelse og degeneration af leverceller.
Kroniske symptomer: Kliniske fund varierende og uden specielle karakteristika: utrivelighed, depression, ikterus, nervøse symptomer.
Obduktion: Forstørret og cirrhotisk lever, ascites, lungeødem, blødninger i tarm, hjerte og serøse hinder
Behandling: Symptomatisk. Evt. methionin 15 g i 1 l isotonisk glucose

Ørnebregne (Pteridium aquilinum)
Kilder: I skove på morbund, i krat og på heder. Friske planter og hø. Hele planten er giftig, en del af giftstofferne er stadig virksomme efter tørring.
Species: Hest og kvæg
Virkningsmekanisme: Indeholder enzymet tiaminase og dertil en række andre giftige forbindelser, der kan give forskellige symptomer.
Toksisk dosis: Angives for kvæg angives at være 3 kg. pr. dag i en måned.
Akut forgiftning: Forgiftningen kan have et akut forløb i form af vitaminmangel hos heste og svin eller blodig diarré hos kvæg og får.
Kroniske symptomer: Hest: Ataksi, kloniske spasmer, opistoto-nus, bradycardi. Kvæg: anoreksi, enteritis, depression, ødem i halsregion, respirationsbesvær
Obduktion: Hest: Ukarakteristisk. Kvæg: Blødninger i væv, ukoaguleret blod
Histologi: Aplastisk anæmi
Behandling: Hest: Tiamin (vit. B1) 100 mg daglig. Kvæg: Blod-transfussion min. 5 l

Detaljeret beskrivelse af fødevarer og fodermidler som kan forårsage forgiftninger

Allylsennepsolie (Allylisothiocyanat)
Kilder: Sennepsskrå, rapsskrå (glycosidet sinigrin)
Species: Kvæg
Letal dosis: Allylsennepsolie 10 mg/kg, sennepsskrå 5-20 mg/kg
Virkningsmekanisme: Allylsennepsolie inderholder sinigrin, der er atoksisk. Korsblomstrede planter (kålroer, turnips, agersennep, agerkål) indeholder myrosinase. Samtidig fodring med sennepsskrå/rapsskrå og korsblomstrede planter medfører at enzymet myrosinase spalter sinigrin til isopropyl-isothiocyanat og allyl-isothiocyanat (allylsennepsolie), som er slimhinde- og vævsirriterende.
Akutte symptomer: Ophørt ædelyst, depression, kolik, diarré, parese, koma
Obduktion: Ødemer ud for bugen, ødem og fortykkelse af vomvæggen, fibrinudsvedninger på vomvæggen, blødninger i løben, hæmorrhagisk enteritis
Behandling: Symptomatisk

Chokolade (methylxanthin theobromin (3,7-dimethylxanthin) og koffein (1,3,7-trimethylxanthin))
Kilder: Fødevare i husholdninger eller husdyr fodret med biprodukter fra kakaoproduktion (mindre sandsynligt i DK).
Species: Mest almindelig hos hund, men andre species er også modtagelige.
Dosis: LD50 for koffein og theobromin 100-200 mg/kg, men kliniske symptomer og død kan vise sig ved lavere dosis på grund varierende følsomhed overfor methylxanthin.
Virkningsmekanisme: Theobromin kan give forskellige reaktioner hos hunde. Hunde med helbredsproblemer, især epilepsi, er mere påvirkelige af theobromin end sunde hunde. Theobromin kan give uregelmæssig hjerterytme, specielt hvis hunden bliver ophidset. Kredsløbsforstyrrelsen kan være så voldsom, at hunden dør.
Akutte symptomer: Milde kliniske symptomer som opkastning, diarré og polydipsi ses hos hunde som har spist 20 mg/kg, cardiotoksiske effekter ses ved indtag af 40-50 mg/kg, og kramper og død ses ved dosis ≥60 mg/kg.
Diagnose: Anamnese samt kliniske tegn
Behandling: Kramper stabiliseres med Methocarbamol (50-220 mg/kg, IV) eller diazepam (0.5-2.0 mg/kg, IV). Eventuelle hjertearytmi behandles. Efter stabilisering bruges brækmiddel til at detoksificere dyret. Aktivt kul kan bruges alternativt.

Cyanbrinte, Cyanid
Kilder: Planter indeholdende cyanid eller cyanogene glycosider. Hørfrøkager (limarin), sudangræs, johnsongræs, durra (dhurrin), fuglekirsebær, blommer (amygdalin)
Species: Især drøvtyggere
Letal dosis: PO: 1-2 mg/kg. Ærogent 100-150 ppm
Omsætning: HCN absorberes hurtigt og metaboliseres til tiosul-fat, der er atoksisk. Kliniske symptomer er afhængig af mængden af frit HCN
Virkningsmekanisme: Frit HCN eller glykosider, som frigiver HCN. Denne hydrolyse sker under medvirken af planteenzymer eller vommens mikroflora. HCN reagerer med Fe3+ i cytochromoxydase, hvorved elektrontransporten og cellernes stofskifte kompromitteres
Akutte symptomer: Hurtigt forløb (1-2 timer); ophidselse, angst, salivation, skælven, defækationer, svaghed, kramper, kollaps.
Obduktion: Kirsebærrødt blod, lugt af bitre mandler
Analyse: Prøver fryses straks. Cyanidkoncentration i foder >200 ppm (max. 5-6.000 ppm), vomindhold > 10 ppm, lever > 1 ppm
Behandling: 1) Natriumnitrit (1%) 25 mg/kg IV (inducerer methæmoglobin, der binder cyanbrinte i cyanmethæmoglobin). 2) Natriumthiosulfat 25% 1,25 g/kg IV (omdanner det langsomt frigivne cyanbrinte fra cyanmethæmoglobin til det atoksiske thiocyanat). Behandling kan gentages med halverede doser. 3) Artificiel respiration og ilt

Gossipol
Kilder: Bomuldsfrøkager
Species: Især svin og kalve
Omsætning: Gossipol absorberes fra GI hos énmavede. Stoffet inaktiveres ved metabolisering i drøvtyggeres formaver
Kroniske symptomer: Nedstemthed, dyspnø, afmagring, ødemer
Obduktion: Ødemer, blodophobning, myocarditis
Behandling: Tilsætning af jernsulfat til foderet neutraliserer gossipol (tilsættes i forholdet 1:1)

Monensin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Især hest
Letal dosis: PO: Hest 2-3 mg/kg, kvæg 30-40 mg/kg, fjerkræ 200 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes næsten fuldstændig til metabolitter ved første gennemløb af lever.
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kaliumtransporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte og skeletmuskulatur
Behandling: Fjern foderet, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk

Mykotoksiner
Mykotoksicosis er en sygdom forårsaget af et toksin, der er produceret af en svamp. Hos fjerkræ og svin er dette som oftest som følge af svampevækst i korn og foderstoffer. Hundredvis af mykotoksiner er blevet identificeret, og mange er sygdomsfremkaldende. Mykotoksiner kan have additiv eller endda synergistisk effekt med andre mykotoksiner, smitstoffer og fejlernæring. Mange er kemisk stabile og opretholder deres toksicitet over tid.

Betydningen af mykotoksinproblemer i fjerkræ er sandsynligvis betydelig. Indvirkningen på fjerkræproduktionen kan bedst måles indirekte ved vægttab, nedsat fodereffektivitet, pigmentering af æg, nedsat ægproduktion og nedsat reproduktionsevne. Se speciallitteratur for yderligere detaljer.

Oxalsyre
Kilder: Planter med højt oxalsyreindhold. Sukkerroe (Beta vulgaris), runkelroe (Beta vulgaris var rapa), surkløver (Oxalis spp), svampe
Form: Natriumoxalat og kaliumoxalat er letopløselige. Calciumoxalat er tungt opløselig
Omsætning: Oxalat nedbrydes i vom. Kapacitet for nedbrydning er afhængig af vomflora (tilvænning). Ved stort indtag og lille kapacitet for nedbrydning i vom absorberes oxalat til blod.
Virkningsmekanisme: Forårsager hypocalciæmi, danner calciumoxalatkrystaller i nyre og hjerne, hæmolyserer erytrocytter
Akutte symptomer: Sløvhed, tab af ædelyst, salivation, næseflåd, slaphed, hurtig overfladisk respiration
Obduktion: Akkumulation af calciumkrystaller i nyre og urinveje. Blodophobning af blod i lunger
Behandling: Calciumklorid IV. Dicalciumfosfat profylaktisk.

Ricin
Kilder: Ricinusbønner. Skaller indeholder ca. 6% ricin
Species: Alle
Letal dosis: Ricinusbønner: hest 0,1 g/kg, får 1 g/kg, svin 1,5 g/kg, kvæg 2 g/kg
Akutte symptomer: Hæmorrhagisk diarré, kolik, mælkeydelsen falder, depression, ataksi, svedudbrud, kramper, kollaps
Obduktion: Væskeophobning i tarm. Svulst og ødem i lever, nyre og milt
Behandling: Symptomatisk. Væsketerapi. Specifik recinantise-rum

Salinomycin
Kilder: Foderadditiv, coccidiostaticum
Species: Svin, fjerkræ
Letal dosis: PO: Rotte og mus 20-60 mg/kg
Omsætning: Absorberes i varierende grad og omsættes til meta-bolitter ved første gennemløb af lever
Virkningsmekanisme: Påvirker natrium- og kalium-transporten over cellemembraner resulterende i ændret membranpotentiale
Akutte symptomer: Ataksi, forceret respiration, forøget puls, parese af bagben, hæmaturi
Kroniske symptomer: Utrivelighed
Klinisk kemi: Øget aktivitet af alanin-aminotransferase, asparatat aminotransferase og kreatininkinase.
Obduktion: Nekroser i hjerte- og skeletmuskulatur
Behandling: Fjern foderet, symptomatisk. Selen og vitamin E har kun effekt profylaktisk

Salt (NaCl)
Kilder: Foder (blandingsfejl), saltvand
Species: Kvæg, svin, fjerkræ
Virkningsmekanisme: Øger blodets og vævenes osmolalitet og medfører ledningsforstyrrelser
Akutte symptomer: Diarré med kolik, dehydrering, anoreksi, tørst, ataksi, kramper
Obduktion: Gastroenteritis, ødem i cerebrale cortex, kongestion i nyre
Histologi: Eosinophili
Behandling: Restriktiv vandtildeling. Foderskift.

Selen
Kilder: Planter kan indeholde op til 15.000 ppm. Dansk korn indeholder i gennemsnit 0,01-0,05 ppm
Species: Akut: Især kvæg og får
Letal dosis: PO: 1-10 mg/kg
Akutte symptomer: Hurtig og svag puls, dyspnø, tympanitis, kolik, diarré, cyanose, ataksi, koma
Kroniske symptomer: Hårtab (man og hale), stift hårlag, depression, anoreksi, forvoksede hove, halthed, anæmi
Obduktion: Akut: Blødning, ascites, lungeødem, atoni af glat muskulatur. Kronisk: Hjerteatrofi, levercirrhose, gastroenteritis
Behandling: Symptomatisk. Acetylcystine 140 mg/kg IV efter-fulgt af 70 mg/kg daglig fordelt over 4 doser.

Urinstof
Kilder: Foder, hvor urinstof er anvendt som en nitrogenkilde
Species: Kvæg
Virkningsmekanisme: Urinstof er atoksisk for enmavede dyr, men toksisk for ruminanter, hvor det spaltes i vommen til NH3. Absorption af NH3 resulterer i acidose. NH3/NH4+ blokkerer citronsyrecyclus med efterfølgende stigning i blod-glucose og laktat
Akutte symptomer: Salivation (fråde), tænderskæren, kolik trommesyge, spark mod bugen, dyspnø, muskeltrækninger, ataksi, svaghed, kramper, lammelser
Klinisk kemi: Kliniske symptomer når NH3/NH4+ koncentration i blod > 10 ppm
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger, lungeødem, ammoniaklugt i vommen. Vom pH > 7,5
Histologi: Læsioner i hjerne
Analyse: Prøverne fryses straks for at undgå fordampning af NH3. Foderet Analyseres for urinstof. Urinstofkoncentration i vomindhold: > 800 ppm. NH3/NH4+ koncentration > 20 ppm i blod
Behandling: Eddikesyre (5%) 3-5 l PO (NH3/NH4+ forskydes til fordel for NH4+, der ikke absorberes). Behandling gentages evt. efter 2 timer.

Zink
Kilder: Foder indeholdende zink
Species: Svin
Virkningsmekanisme: Forskellige zinkforbindelser optages ikke i samme grad fra tarmen. Zinkkarbonat afgiver hurtigt og let zink-ioner, som hurtigt optages og dermed giver anledning til risiko for forgiftning med zink. Zinkoxid har en lav opløselighed og dermed en langsom afgivelse af zink-ioner, hvorfor forgiftning er sjælden. Det er zink-ionen, som er giftig. pH-forhold i tyndtarmen har betydning for optagelsen. Hvis indholdet af calcium i foderet er lavt, vil optagelsen af zink fra tarmen øges, og dermed forværres symptomerne. Zink indtager kobbers plads i de bloddannende processer, hvilket medfører en nedsat optagelse af jern fra tarmen, og blodmangel bliver resultatet. Dette vil sammen med organskader føre til dyrets død.
Symptomer: En kronisk forgiftning er sjælden entydelig, men følgende symptomer kan observeres: Nedsat foderudnyttelse, dårlig tilvækst, nedsat ædelyst samt diarré. I alvorligere tilfælde ses: utrivelighed, træthed, bleghed samt indre blødninger. Døden indtræder efter kortere eller længere tid.
Obduktion: Gastroenteritis, spredte blødninger i diverse organer. Milt, lymfekirtler og hjerne har ofte blødninger. Bugspytkirtlen er ofte kronisk inflammeret.
Analyse: Diagnose stilles ved påvisning af højt zinkindhold i foderet, og ved påvisning af forhøjet zinkindhold i lever, nyre, bugspytkirtel og knoglevæv.
Behandling: En omgående foderjustering er nødvendig. Først og fremmest skal zinkindholdet reduceres, og der kan forsøges med calcium (Ca) og kobber (Cu) tilskud, idet Ca- eller Cu-ionen kan gå ind og erstatte zink-ionen.

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org